โครงการศึกษาวิจัยและพิจารณาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ