การศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบรรจุและอายุการเก็บรักษาทุเรียนกวน