การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลาสกุล Claris และ Prophagorus ในประเทศโดยใช้เทคนิค Protein Electrophoresis และ RAPD-PCR