การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกัมมันตภาพของตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอช ไอ วี-1 สำหรับสารในกลุ่มไดโพร์โคดิเอซีฟิโนน และการออกแบบโมเลกุลบนพื้นฐานของเคมีพิวเตอร์