การเข้ากันไม่ได้ของเส้นใยราข้าวแดง Monascus purpureus.