การบำบัดชั้นหลังของน้ำมูลหมักจากระบบแก๊สชีวภาพแบบชีววิธี