การพัฒนาเทคนิคการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติจากครามและครั่ง

Publish Year International Journal 4
2010 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exAroonsiri Shitangkoon, exSakowrath Hirunkitmonkon, "Thermodynamics Study of Natural Indigo Adsorption on Silk Yarn", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 363-367
2008 inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Local Silk Dyeing in Thailand", Journal of ARAHE (The Journal of Asian Reginal Assocaiation for Home Economics), ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 74-79
2002 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exAroonsiri Shitangkoon, exNontalee Chinwongamorn, "Thermodynamics of Adsorption of Laccaic Acid on Silk", Dyes and Pigments, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2002, หน้า 179-185
2002 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exAroonsiri Shitangkoon, exNontalee Chinwongamorn, "Studies on Dyeing of Silk Yarn with Lac Dye: Effects of Mordants and Dyeing Conditions", ScienceAsia, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2002, หน้า 161-166
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, "Development of Dyeing Machines for Improving the Quality of Local Thai Silk Dyeing", วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 96-109