หน่วยวิจัยเฉพาะทางเครื่องจักรกลการเกษตร

Publish Year International Conference 1
2022 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอริสรา เกษมจิตร์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Estimation of Sugarcane Growth using Vegetation Indices Derived from Aerial Images", The 1st International Conference on Innovation for Resilient Agriculture, 19 - 21 ตุลาคม 2022, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2023 exนายชนสรณ์ สมหวัง, inดร.วัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์, อาจารย์, inนายชัยยะ จันทรา, อาจารย์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบเฝ้าติดตามความลึกของขาไถระเบิดดินดานด้วยอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 24, 26 - 27 กรกฎาคม 2023, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย