หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 6
2023 exLatda Chandeng, exKhotamy Saphongxay, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuphaphat Kwonpongsagoon, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Using Biowastes and Nonmetallic Fraction from Printed Circuit Board Waste to Fabricate Ecofriendly Lightweight Cement Blocks", Journal of Materials in Civil Engineering, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 exNicha Sato, exYasumi Ohta, exMakito Haruta, exHironari Takehara, exHiroyuki Tashiro, exKiyotaka Sasagawa, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, exJun Ohta, "Electrochemical activities of Fe2O3-modified microelectrode for dopamine detection using fast-scan cyclic voltammetry", AIP Advances, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exChantaramethakul, J., exChoophun, N., exChokradjaroen, C., exWatthanaphanit, A., exSaito, N., inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Morphological Evolution of Gold Nanoparticles Synthesized via Solution Plasma Sputtering: Effect of Sodium Chloride Concentration and Storage Time", Journal of Physical Chemistry C, ปีที่ 127, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 3184-3193
2023 exMyo Myo thu, exNattapat Chaiammart, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exAye Aye Thant, exNagahiro Saito, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Introducing micropores into carbon nanoparticles synthesized via a solution plasma process by thermal treatment and their charge storage properties in supercapacitors", RSC Advances, ปีที่ 13, ฉบับที่ 24, มิถุนายน 2023, หน้า 16136-16144
2023 exThu, M.M., exChaiammart, N., inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Post-engineering of solution plasma-derived carbons via thermal air treatment for supercapacitor electrodes with enhanced capacitive performance", Electrochemistry Communications, ปีที่ 153, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2023
2023 exKrishnamurthy, P., exMaiyalagan, T., inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiang, Z., exRahaman, M., "Iron-Doped Nickel Hydroxide Nanosheets as Efficient Electrocatalysts in Electrochemical Water Splitting", Catalysts, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023