สมการความเรียวและมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยูคาลิปตัส