เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านเพชรหึงภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ