วิศวกรรมวัสดุควอนตัมที่เข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับเป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตและสร้างอาหารของพืช