การศึกษาระบาดวิทยาเชิงชีวโมเลกุลของเชื้อก่อโรคอินคลูชั่นบอดี้ เฮปาไตติสในประเทศไทยและการพัฒนาชุด ELISA เพื่อตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค