การผลิตแหนเป็ดและใช้ปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช การมิเนอรัลไลเซชันของไนโตรเจนและแบคทีเรียไมโครไบโอมในดิน