แนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้เรื่องเล่าจากสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพื้นที่เชื่อมโยงภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

Publish Year National Conference 1
2022 exกิ่งกาญจน์ สังขรัตน์, inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางความหมายของคำจากคลังข้อมูลด้านการขนส่งทางน้ำเพื่อสร้างออนโทโลยีภาษาไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย