การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างแบบ QuEChERs สำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราในสมุนไพรด้วยวิธี HPLC และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับสารพิษเชื้อราจากการบริโภคสมุนไพร

Publish Year International Journal 1
2023 inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Optimization and Validation of Dispersive Liquid–Liquid Microextraction for Simultaneous Determination of Aflatoxins B1, B2, G1, and G2 in Senna Leaves and Pods Using HPLC-FLD with Pre-Column Derivatization", Toxins, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023
Publish Year International Conference 2
2023 inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Mycological analysis and incidence of aflatoxin and ochratoxin A-producing fungi in selected medicinal herbs", The 5th International Conference of Mycotoxicology and Food Security : “Global mycotoxins challenges in 2023", 6 - 7 กันยายน 2023, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2022 inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Optimization of a modified QuEChERS method for simultaneous analysis of AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 and OTA in senna leaf powder by HPLC-FLD", International Symposium of Mycotoxicology 2022 & International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2022 (ISMYCO 2022 & ICM 2022), 6 - 9 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย