นวัตกรรมการออกแบบวัสดุปลูกสำหรับกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีถิ่นใต้ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของเชื้อราไมคอร์ไรซา

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.พรสวรรค์ สุทธินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณิณ รุ่งวัฒนา, อาจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exดร. วินันท์ดา หิมะมาน, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, "Endophytic Fungi from Root of Three Lady’s Slipper Orchids (Paphiopedilum spp.) in Southern Thailand", Chiang Mai Journal of Science , ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021, หน้า 853-866
Publish Year National Conference 1
2021 inดร.พรสวรรค์ สุทธินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณิณ รุ่งวัฒนา, อาจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exดร.วินันท์ดา หิมะมาน, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, "ราเอนโดไฟต์ที่อาศัยอยู่ในรากของกล้วยไม้รองเท้านารีในภาคใต้ของประเทศไทย", การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่:อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 21 - 23 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย