การศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบศักยภาพการผลิต สมรรถภาพที่แสดงออก และความสามารถทางพันธุกรรมของสัตว์เศรษฐกิจ