การสร้างโคโลนีของเห็บโค (R. microplus) เพื่อใช้ในการหาเห็บดื้อยา