การค้นหา ทดสอบชีววิธี และพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลง ของเห็บโคที่เกิดการดื้อต่อยาในประเทศไทย