การศึกษาโครงสร้างจุลภาคที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการผ่านได้ของแก๊สและสมบัติทางกายภาพของฟิล์มฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่ผ่านการดึงยืด สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร