การยกระดับศักยภาพการผลิต คุณภาพผลผลิต และมูลค่าเพิ่มของมะพร้าวน้ำหอมไทยด้วยงานวิจัยพื้นฐาน