ผลของเห็ดแครงในการเสริมรสเค็มของโซเดียมคลอไรด์ในโมเดลสารละลายและ โมเดลอาหารเพื่อการพัฒนาอาหารลดโซเดียมสำหรับผู้สูงอายุ