การศึกษาคุณค่าทางอาหาร และฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายผักกาดทะเล เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์