การพัฒนาวัสดุดูดซับจากเถ้าชานอ้อยสำหรับดูดซับแอมโมเนียในเล้าไก่