การพัฒนาประสิทธิภาพการเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและชุมชนโดย หนอนแมลงวันลาย

Sub Project

Publish Year International Conference 2
2022 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอกชัย กัญจนาทิพย์, อาจารย์, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inดร.สมชาย เบ้าทอง, อาจารย์, exรามินทร์ ศรีโยหะ, "Industrial Scale Assessment of Black Soldier Fly Larvae Growth and Waste Reduction Efficiency Using Food Waste Mixed with Brewery and Cassava Wastes", the 17th GMSARN International Conference 2022 on Energy, Environment, and Development with Sustainability in GMS: Issues & Challenges, 9 ธันวาคม 2022, เพชรบุรี เพชรบุรี ประเทศไทย
2022 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายรามินทร์ ศรีโยหะ, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inดร.สมชาย เบ้าทอง, อาจารย์, inนายเอกชัย กัญจนาทิพย์, อาจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Waste Treatment Efficiency of Black Soldier Fly Larvae for Filter Cake from Sugar Cane Industry", The 17th GMSARN International Conference on Energy, Environment, and Development with Sustainability in GMS: Issues & Challenges, 8 - 9 ธันวาคม 2022, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย