เทคโนโลยีเพิ่มสมรรถนะเชิงหน้าที่สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารจากพลาสติกชีวภาพ

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2022 exHorman San, exYeyen Laorenza, exEhsan Behzadfar, inดร.อุรุชยา สนแจ้ง, อาจารย์, inดร.เกียรติชัย วาดอักษร, อาจารย์, inนางสาวเจนณัช สดไสย์, อาจารย์, inดร.ฐิติพร แก้วเพ็ชร, อาจารย์, exขวัญชาติ พรมฮวด, exอัจฉราวรรณ ศรีษา, exพรรณวิภา วงษ์พันธุ์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Functional Polymer and Packaging Technology for Bakery Products", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 18, กันยายน 2022