การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์แขนกลจัดวางข้อตาอ้อยในถาดเพาะเพื่อการเพาะข้อตาอ้อย