การแปรรูปของเสียกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล