ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ที่แยกจากเห็ดป่าในพื้นที่ป่าเต็งรังและความสามารถในการผลิตน้ำตาลแอลกอฮอล์