การศึกษาผลกระทบของไขมันต่อความสามารถในการย่อยสตาร์ชและคุณสมบัติทางกายภาพของสตาร์ชข้าวเจ้าและแป้งข้าวเจ้าเพื่อพัฒนาเป็นส่วนประกอบฟังก์ชัน