การเพิ่มประสิทธิภาพการทนอุณหภูมิสูงและทนต่อสารละลายอินทรีย์ของเอนไซม์ไลเปสที่ผลิตจากเชื้อ Streptomyces sp. สายพันธุ์ A3301 ด้วยเทคนิคการตรึงเอนไซม์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพชนิดพอลีแลกติกแอซิดด้วยกระบวนการทางชีวภาพ