การผลิตเชื้อเพลิงแข็งเพื่อเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนด้วยกระบวนการไฮโดรเทอมัลคาร์บอไนเซชันร่วมกันระหว่างชีวมวลเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรและเศษหนังจากโรงงานแปรรูปหนังสัตว์ (ผลกระทบของปัจจัยในกระบวนการไฮโดรเทอมัลคาร์บอไนเซชันต่อสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงและความสามารถในการลดปริมาณเถ้า)