การวิจัยชั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เพื่อยกระดับการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 2
2022 exWorakamol Thongmak, exKhomsan Ruangwong, inดร.อรุณี วงษ์แก้ว, อาจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Responses of seed vigour and germination of maize to plasma-activated water priming, silver-nanopriming and green silver-nanopriming", Seed Science and Technology, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 117-131
2022 exธัญภัค รุ่งแสงชัยเจริญ, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Responses of Rice Seed Quality to Large-Scale Atmospheric Nonthermal Plasmas", Plasma Chemistry and Plasma Processing, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, กันยายน 2022, หน้า 1127-1141
Publish Year International Trademark 1
2022 inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร, อาจารย์, "ระบบและกรรมวิธีการประเมินความแข็งแรงและความงอกของเมล็ดพันธุ์", Kasetsart University, 2022