การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมพร้อมรับประทานโดยใช้เทคนิคการเตรียมแพตตี้ และขึ้นรูปใหม่