สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุลกระท่อม Mitragyna (Rubiaceae)