การเก็บรวบรวมและการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรยีสต์ที่มีศักยภาพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม