การเก็บรวบรวมและการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรยีสต์ที่มีศักยภาพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 13
2024 exMiss Jemisha Dudhat, exMiss Napapohn Kajadpai, exMr. Jirameth Angchuan, exMiss Varunya Sakpuntoon , inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Diversity of Yeasts from Food Waste and Their Potential for Thermotolerance and Hydrolytic Enzyme Production", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 1-14
2023 exMiss Varunya Sakpuntoon , inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Lipase Production by Limtongozyma siamensis, a Novel Lipase Producer and Lipid Accumulating Yeast", Journal of Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1-11
2022 inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.อัญชริดา สวารชร, exดร.ศศิธร จินดามรกฎ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Metahyphopichia suwanaadthiae sp. nov., an anamorphic yeast species in the order Saccharomycetales and reassignment of Candida silvanorum to the genus Metahyphopichia", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 005183-1-9
2022 inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง , exผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง , exดร.อภินันท์ กันเปียงใจ, exรศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Wickerhamiella nakhonpathomensis f.a. sp. nov., a novel ascomycetous yeast species isolated from a mushroom and aflower in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 005191-1-7
2022 exPumin Nutaratat, exดร.วนัชพร บุญธรรม, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Novel Yeast Genus and Two Novel Species Isolated from Pineapple Leaves in Thailand: Savitreella phatthalungensis gen. nov., sp. nov. and Goffeauzyma siamensis sp. nov.", Journal of Fungi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 118-1
2022 exMr. Jirameth Angchuan, exMiss Varunya Sakpuntoon , inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Pichia bovicola sp. nov., a yeast species associated with small-intestinalcontent of cattle", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 1-6
2022 exSakpuntoon, V., exPรฉter, G., exGroenewald, M., exDlauchy, D., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Description of Crinitomyces reliqui gen. nov., sp. nov. and Reassignment of Trichosporiella flavificans and Candida ghanaensis to the Genus Crinitomyces", Journal of Fungi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exKrajangsang, S., exSeephin, P., exTantayotai, P., exMahingsapun, R., exMeeampun, Y., inดร.ฐิติพร ปัญญาชนะกุล, อาจารย์, exSamosorn, S., exDolsophon, K., exJiamjariyatam, R., exLorliam, W., inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "New approach for screening of microorganisms from Arabica coffee processing for their ability to improve Arabica coffee flavor", 3 Biotech, ปีที่ 12, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022
2022 exMiss Jemisha Dudhat, exMiss Varunya Sakpuntoon , exMr. Jirameth Angchuan, exDr. Rungluk Kaewwichian, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Magnusiomyces siamensis sp. nov., a yeast-like fungus isolated from food waste", International Journal of Systematic and Evolutionaly Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 005435
2022 exMahingsapun, R., exTantayotai, P., inดร.ฐิติพร ปัญญาชนะกุล, อาจารย์, exSamosorn, S., exDolsophon, K., exJiamjariyatam, R., exLorliam, W., inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exKrajangsang, S., "Enhancement of Arabica coffee quality with selected potential microbial starter culture under controlled fermentation in wet process", Food Bioscience, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
2022 exSukrita Punyauppa-path, exPrasongsom Punyauppa-path, exSuriya Tingthong, exVarunya Sakpuntoon, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Kazachstania surinensis f.a., sp. nov., a novel yeast species isolated from Thai traditional fermented food", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 72, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2022
2022 exSukrita Punyauppa-path, exPongpat Kiatprasert, exJutaporn Sawaengkaew, exPolson Mahakhan, exParichat Phumkhachorn, exPongsak Rattanachaikunsopon, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Diversity of fermentative yeasts with probiotic potential isolated from Thai fermented food products", AIMS Microbiology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, หน้า 575-594
2021 exSupakorn Nundaen, exNakarin Suwannarach, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSurapong Khuna , ex Jaturong Kumla , exSaisamorn Lumyong, "An updated global species diversity and phylogeny in the genus wickerhamomyces with addition of two new species from Thailand", Journal of Fungi , ปีที่ 7, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 1-22