อณูชีววิทยาโมเลกุลเชิงลึกของโรคลิชมาเนีย (Leishmaniasis) โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาการวินิจฉัย ยารักษา และ วัคซีน