การคาดการณ์เวลาตกไข่ด้วยการวัดอุณหภูมิช่องคลอดในกระบือปลัก