การขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสลูกผสมทนเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.ปัทมา ทองกอก, exJittraporn Chusrisom, inนางสาวผุสดี สุขพิบูลย์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inนางสาวปวีณา บาดาล, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนางสาวเทพา ผุดผ่อง, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, รองศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Effects of Plant Growth Regulators on In vitro Root Development of Eucalyptus Hybrid Clones", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, เมษายน - กรกฎาคม 2021, หน้า 21-28
2021 inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, รองศาสตราจารย์, exสุวิมล อุทัยรัศมี, exTushar Andriyas, "Adaptability of Siamese Rosewood and Teak Seedlings to Varying Light Conditions", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 449-458
Publish Year International Conference 1
2022 exJittraporn Chusrisom, inนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, inนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, รองศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัทมา ทองกอก, "Multiple shoot induction and plant regeneration from axillary buds of Eucalyptus hybrid clones", Asean Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022, 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย