การศึกษาการเจริญและการตายของเนื้อเยื่อมดลูกสุนัขท้องพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกหลังการให้ยาอะกลีพรีสโตนเพื่อกำหนดผ่าคลอด

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, อาจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuppawiwat Ponglowhapan, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Molecular studies on oestrogen alpha and progesterone receptors and histomorphometric analysis of canine uteri following aglepristone treatment", Reproduction in Domestic Animals, ปีที่ 56, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1015-1023
Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์, อาจารย์, exSuppawiwat Ponglowhapan, exTecharungchaikul S, exPakdeesaneha T, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถพล กำลังดี, อาจารย์, inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Expressions of estrogen-apha and progesterone receptors in canine uteri of aglepristone-treated pregnant bitches for planned caesarean section", The 23rd EVSSAR CONGRESS “EVSSAR still e-live", 1 - 2 ตุลาคม 2021, online สาธารณรัฐอิตาลี