การศึกษาลักษณะทางชีวเคมีและการยับยั้งเอนไซม์รีคอมบิแนนซ์แอลฟากลูโคซิเดสจากต่อมน้ำลายยุงสายพันธุ์ Aedes aegypti