การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านวิวัฒนาการจีโนม ยีนก่อโรคและยีนดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ดื้อยาโคลิสตินที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2022 exNattamol Phetburom, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuphachai Nuanualsuwan, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Phenotypic and molecular characterization of ?-lactamase and plasmid-mediated quinolone resistance genes in Klebsiella oxytoca isolated from slaughtered pigs in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 309-315
2021 exNattamol Phetburom, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exShigeyuki Hamada, exSuphachai Nuanualsuwan, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Klebsiella pneumoniae Complex Harboring mcr-1, mcr-7, and mcr-8 Isolates from Slaughtered Pigs in Thailand", Microorganisms, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2436-2436