การศึกษาวัสดุของพืชจากกากของเสียอุตสาหกรรมเกษตรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินและผลผลิตปุ๋ยหมัก