ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งร่วมกับจุลินทรีย์ย่อยฟอสเฟตต่อการลดความเป็นพิษของโลหะหนักในดาวเรือง