การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจัดกลุ่มเฮทเทอโรติกสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดหวานโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอเอสเอสอาร์ร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกิติยา อ่ำกุล, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฉลอง เกิดศรี, exวรรษมน มงคล, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, exคุณเดช สุริยหาร, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity of sweet corn inbred lines of public sectors in Thailand revealed by SSR markers", Crop Breeding and Applied Biotechnology, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า ---
Publish Year National Conference 1
2022 inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกิติยา อ่ำกุล, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, exฉลอง เกิดศรี, exวรรษมน มงคล, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดหวานโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอเอสเอสอาร์", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 3 - 5 สิงหาคม 2022, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย