การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจัดกลุ่มเฮทเทอโรติกสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดหวานโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอเอสเอสอาร์ร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา