การศึกษาวิเคราะห์พืชพรรณในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเพื่อการนำไปใช้ในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับวัด