การพัฒนาทักษะการคิดด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม สำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์