การพัฒนาต้นแบบบันไดลิงอัจฉริยะสำหรับทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว