การสร้างสรรค์มูลค่าในผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการตลาดที่เหมาะสม